محورهای همایش :

آموزش و درمان دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوا

آموزش و درمان اختلال یادگیری

آموزش و پرورش خانواده کودکان استثنایی 

آموزش و پرورش دانش آموزان با هوش

آموزش و درمان کودکان نابینا و نیمه بینا

آموزش و درمان کودکان چند معلولیتی

آموزش و درمان کودکان معلول جسمی و حرکتی 

آموزش و درمان اوتیسم

محورهای جشنواره :

  1. تجربه ­های آموزشی - تربیتی معلمان در آموزش رشته­ های تخصصی
  2. کلاس­های چندپایه و تجارب حرفه­ای معلمان در آموزش رشته­های تخصصی

3.راهبردهای تدریس مؤثر در آموزش رشته های تخصصی

4        .طراحی آموزشی در آموزش رشته های تخصصی

5        .ارزشیابی در آموزش رشته های تخصصی

6        . طراحی واحد یادگیری در آموزش رشته های تخصصی

7        .بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش رشته های تخصصی

8        .مقابله با کج­فهمی­های رایج در آموزش رشته­های تخصصی

9        .تجارب  پژوهشی ( اقدام­پژوهی، درس­پژوهی، روایت­پژوهی ) مرتبط با آموزش رشته­های تخصصی

10   .آموزش رشته­های تخصصی با استفاده از سایر محیط­های یادگیری(گردشگری علمی، موزه و ...)

. تدریس مشترک در آموزش رشته های تخصصی