ماده 1: اهداف:

  1. سازماندهی دانش بومی حاصل از تجربیات اساتید و معلمان در  آموزش رشته­های تخصصی (PCK )
  2. ثبت و تدوین تجارب ارزشمند اساتید و معلمان در آموزش رشته­های تخصصی (PCK )
  3. انتقال تجارب ارزشمند اساتید و معلمان در آموزش رشته­های تخصصی (PCK )
  4. آشنایی معلمان جدید و دانشجو معلمان با تجارب اساتید و معلمان شاخص در آموزش رشته­های تخصصی (PCK )
  5. ایجاد نگرش مثبت نسبت به خودروایت­پژوهی(خودکاوی روایی) در معلمان به منظور ثبت تجربیات ارزشمند حرفه­ای خود
  6. ایجاد فرصت برای تعامل علمی میان استادان و معلمان در به اشتراک­گذاری دانش عملی آموزش  محتوا در رشته­های تخصصی (PCK)