رئیس همایش
دکتر شهرام عروف زاد
رئیس همایش
سرپرست مدیریت امور پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان اصفهان
پست الکترونیکی: aroufzad [at] gmail.com & sh.orufzad [at] cfu.ac.ir
مدیر کمیته آموزش
دکتر تقی آقا حسینی
مدیر کمیته آموزش
سرپرست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان - استادیار
پست الکترونیکی: aghahoseini [at] gmail.com
تلفن: 031-34516075
عضو کمیته برگزاری
حجت الاسلام مهدی مستأجران
عضو کمیته برگزاری
نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان
پست الکترونیکی: fetrat [at] gmail.com
دبیر اجرایی
دکتر یداله صفری
دبیر اجرایی
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان
پست الکترونیکی: yadollasafari [at] yahoo.com
تلفن: 09133358227
دبیر علمی
دکتر سالار فرامرزی
دبیر علمی
هیئت علمی دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: s.faramarzi [at] edu.ui.ac.ir
تلفن: 09133162975
اعضای کمیته اجرایی
سعیده شاکری
عضو کمیته اجرایی
کارشناس ارشد - دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان
پست الکترونیکی: s.shakeri [at] te.cfu.ac.ir
مهندس سید احمد قوامی
عضو کمیته اجرایی - مسئول وب سایت همایش
استاد دانشگاه فرهنگیان اصفهان
پست الکترونیکی: sahmad.ghavami [at] yahoo.com
تلفن: 09137129435
دکتر تیمور باقری
عضو کمیته اجرایی - مسئول هماهنگی
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان
پست الکترونیکی: teimour.bagheri.20 [at] gmail.com
تلفن: 09900195689 - 03134522006
اعضای کمیته علمی
دکتر مسعود کیمیاگری
عضو کمیته علمی
معاونت آموزشی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان - استادیار
پست الکترونیکی: k [at] gmail.com
اصغر نوری
عضو کمیته علمی
کارشناسی ارشد - دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان
پست الکترونیکی: noori1347 [at] gmail.com
تلفن: 09138186898
دکتر امیر قمرانی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: b [at] gmail.com
دکتر محسن لعلی
عضو کمیته علمی
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان
پست الکترونیکی: h [at] gmail.com
دکتر خدابخش حیدری
عضو کمیته علمی
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان
پست الکترونیکی: heidari1938 [at] gmail.com
دکتر علی یگانه
عضو کمیته علمی
مدیرگروه دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان - دانشیار
پست الکترونیکی: ye [at] gmail.com
اعضای کمیته داوران
دکتر مختار ملک پور
داور
پروفسور دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: mokhtarmalekpour [at] ymail.com
دکتر محمد کمالی
داور
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
پست الکترونیکی: kamali.mo [at] iums.ac.ir
دکتر احمد عابدی
داور
مدیر گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: a.abedi [at] edu.ui.ac.ir
دکتر تقی آقاحسینی
داور
دکتری، سرپرست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان
پست الکترونیکی: aghahoseini [at] gmail.com
دکتر یوسف گرجی
داور
مدیر گروه روانشناسی دانشگاه آزاد خمینی شهر
وب سایت: yousefgorji.ir/
پست الکترونیکی: yousefgorgis [at] yahoo.com
دکتر حسین زرین
داور
استاد دانشگاه نعمت
پست الکترونیکی: a [at] gmail.com
دکتر گیتا موللی
داور
استاد دانشگاه توانبخشی تهران
وب سایت: movallali.uswr.ac.ir/
پست الکترونیکی: drgmovallali [at] gmail.com
دکتر جمیله راحمی
داور
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان مرکز امام خمینی کاشان
پست الکترونیکی: abc [at] gmail.com
دکتر محمد رضا صدر
داور
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان.دکتری
پست الکترونیکی: mrsadri1392 [at] gmail.com
دکتر سید عباس حقایق
داور
استاد دانشگاه آزاد نجف آباد
پست الکترونیکی: abbas_haghayegh [at] yahoo.com
دکتر ایرج شاکری نیا
داور
مذیر گروه روان شناسی دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: irajeshakerinia [at] guilan.ac.ir
دکتر احمد یار محمدیان
داور
استاد دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: a.yarmo [at] edu.ui.ac.ir
دکتر محمد قاسمی
داور
مدیر گروه دانشگاه آزاد شهرکرد
پست الکترونیکی: ghasemi481 [at] yahoo.com
دکتر عباسعلی حسین خانزاده
داور
استاد دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: abbaskhanzade [at] gmail.com
دکتر مصطفی عرب
داور
استاد دانشگاه فرهنگیان اصفهان
پست الکترونیکی: arabashrafi [at] gmail.com
دکتر زهره متقی
داور
رئیس اداره تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش اصفهان و مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: abcd [at] gmail.com
دکتر زهره قاری
داور
استاد دانشگاه آزاد خمینی شهر
پست الکترونیکی: zohrehghari3 [at] gmail.com
دکتر محمد حسین فلاح
داور
مدیر گروه دانشگاه یزد
پست الکترونیکی: g [at] gmail.com
دکتر اسحاق طغیانی
داور
استاد دانشگاه اصفهان
وب سایت: ltr.ui.ac.ir/~e.toghyani
پست الکترونیکی: e.toghyani [at] ltr.ui.ac.ir
دکتر غلامرضا نیک راهان
داور
استاد دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: rezanikrahan [at] yahoo.com
دکتر محمد امیری
داور
استاد دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: f [at] gmail.com
دکتر عماد یوسفی
داور
هیئت علمی و مدیرگروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
پست الکترونیکی: emad.yousefi30 [at] gmail.com
دکتر خدایار مختاری
داور
استاد دانشگاه فرهنگیان اصفهان
پست الکترونیکی: yamohammad1346 [at] yahoo.com
دکتر بهروز عباسی
داور
استاد دانشگاه فرهنگیان اصفهان
پست الکترونیکی: as [at] gmail.com
دکتر مصطفی خان زاده
داور
استاد دانشگاه آزاد خمینی شهر
پست الکترونیکی: mostafakhanzadeh [at] yahoo.com
محسن الماسی
داور
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنائی
پست الکترونیکی: m.almasi703 [at] yahoo.com
دکتر حکمت اله صفری
داور
استاد دانشگاه فرهنگیان اصفهان
پست الکترونیکی: l [at] gmail.com
دکتر جاوید مستمند
داور
هیئت علمی دانشگاه اصفهان - دانشیار
پست الکترونیکی: mostamand [at] rehab.mui.ac.ir
دکتر امراله ابراهیمی
داور
هیئت علمی دانشگاه اصفهان - دانشیار
پست الکترونیکی: eb [at] gmail.com
دکتر اکرم دهقانی چم پیری
داور
دکتری روانشناسی از دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: ddehghani55 [at] yahoo.com
دکتر تیمور باقری
داور
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان
پست الکترونیکی: teimour.bagheri.20 [at] gmail.com
دکتر احمد نوری
داور
استاد دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان
پست الکترونیکی: ahmad_nouri2012 [at] yahoo.com